Môi trường là gì? Tại sao phải bảo vệ môi trường?

Môi trường là gì? Tại sao phải bảo vệ môi trường?

Môi trường là gì? Môi trường là gì? Theo Litter, it costs you, môi trường là một tổ hợp gồm các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh một hệ thống, cá thể hoặc sự vật nào...